قالیچه طرح ترکКоврики турецкого дизайна | 209 | Persian kover Персидский ковер

قالیچه طرح ترکКоврики турецкого дизайна قالیچه طرح ترکКоврики турецкого дизайна
طرح ترک Турецкий дизайнерский ковер 3*2 0 1.5*1 0 2.30*1.5 0